Catalunya

Cataluña

Els nous parlants en tant que agents de transformació sociolingüística a Catalunya

EquiLing-Cat es proposa col·laborar amb nous parlants de català i castellà per a comprendre i superar les desigualtats associades al multilingüisme o a les diferències lingüístiques. Les desigualtats socials venen donades en part per processos de caràcter simbòlic o material. Les simbòliques provenen de les categories socials que les persones construeixen sobre la base de com parla la gent i altres indicadors (el color de la pell, el gènere, la religió, etc.). Les materials deriven de diferències en educació, professió o lloc de residència que impacten en els recursos i relacions a què es té accés. Les dues dinàmiques de desigualtat estan connectades i es reforcen mútuament de formes complexes.

Seguint el disseny del projecte coordinat EquiLing, apliquem els seus tres objectius a tres situacions específiques de Catalunya on els nous parlants es troben amb barreres lingüístiques per practicar català o aprendre castellà. La primera són les iniciatives de voluntariat lingüístic que ofereixen als aprenents de català ocasions per parlar. La segona és una associació cultural on algunes persones nouvingudes busquen conèixer gent del lloc i practicar el català. En aquests contextos buscarem facilitar l’accés a espais d’ús del català als aprenents. La tercera situació afecta immigrants que necessiten passar l’examen de DELE per obtenir la nacionalitat. S’abordaran els tres eixos conceptuals d’EquiLing: (A) La distribució lingüística desigual (dificultats d’accés a català i castellà), (B) el desigual reconeixement (tractar els nous parlants com a parlants de segona) i (C) la desigualtat de participació (les restriccions socials i econòmiques que es deriven d’A i B).

EquiLing és una perllongació dels dos projectes del pla nacional anteriors (NEOPHON i NEOPHON2) i de les activitats dutes a terme a la xarxa COST (Action IS1306 on New Speakers in a Multilingual Europe). En aquests llancem propostes teòriques innovadores col·laborant entre sociolingüistes de llengües minoritzades i sociolingüistes centrats en temes migratoris a tot Europa. Hem desenvolupat teòricament la noció de parlant i també els processos d’agència, subjectivitat i ciutadania lingüística. Fins ara ens centràvem a recollir dades etnogràfiques sense intervenir activament en el comportament dels participants. Constatem, per exemple, com els nous parlants, a Catalunya i en general, s’enfronten a prejudicis i barreres complexes. Molts catalanoparlants rebutgen parlar català amb persones a qui veuen com a estranyes. En aquest nou projecte donem un nou pas i (segon objectiu) ens constituïm en aliats dels nous parlants, dissenyant conjuntament accions i iniciatives per superar les barreres socials amb component lingüístic, i involucrant-los en la mesura del possible en l’anàlisi i el desenvolupament conceptual del problema. Això ens permetrà alimentar el nostre marc teòric sobre les desigualtats lingüístiques al provocar, o ajudar a crear, situacions en què aquestes es manifestin alhora que es seleccionaran estratègies per context adequades i respectuoses. Aquest disseny actiu / participatiu ens permetrà treballar el tercer objectiu: identificar les millors estratègies de transformació amb sensibilitat envers els que viuen la situació i les seves condicions, i així desenvolupar tècniques i recursos pertinents per promoure una consciència sociolingüística crítica i unes societats més igualitàries.

Estudiem les desigualtats associades al multilingüisme a Catalunya que afecten els nous parlants de català i castellà amb l’objectiu d’entendre i superar les barreres que troben per aprendre i practicar aquestes llengües. Tenim tres contextos d’estudi: el voluntariat lingüístic, una associació cultural i els exàmens del DELE per obtenir la nacionalitat espanyola.

https://identicat.blogs.uoc.edu/

Número de referència: Proyecto I+D, ref. PID2019-105676RB-C43/AEI/10.13039/501100011033.