Galícia

Galicia

Espais de transformació sociolingüística en el context educatiu gallec: agència dels parlants, repertoris multilingües i pràctiques (meta)comunicatives

Aquest projecte investiga els espais de transformació sociolingüística vinculats a la mobilitat, la globalització i l’impacte de les polítiques lingüístiques en el context educatiu gallec de les àrees rururbanes. Forma part del projecte coordinat EquiLing, que explorarà la diversitat sociolingüística de Galícia, Catalunya, el País Basc i Madrid per tensionar el desenvolupament teòric basat en les diverses condicions i construir un marc teòric innovador. EquiLing Galícia contribuirà a la comprensió de la situació sociolingüística de l’Estat espanyol en la postmodernitat i proposarà vies d’acció per tractar-la des de l’educació lingüística. Galícia és un context amb dues llengües oficials, el castellà i el gallec, que s’ha enriquit amb les llengües de la migració.

Aquest projecte se centra en les llengües i les varietats de migrants que s’invisibilitzen i el que això significa per als seus parlants. El projecte es proposa estudiar com el multilingüisme relacionat amb la migració desencadena situacions de gatekeeping (guardia) a l’escola i, per tant, constitueix un context que reprodueix la desigualtat lligada a l’accés desigual als recursos lingüístics institucionals i acadèmics. La investigació estudia el paper dels joves com a agents clau en la gestió de règims sociolingüístics multilingües emergents i n’analitzarà els nous repertoris lingüístics. Es durà a terme a les escoles secundàries d’Arteixo, un dels principals municipis rurals que acullen migrants d’orígens diversos i explorarem altres enclavaments multilingües emergents en altres zones perifèriques de Galícia. El projecte forma part de l’etnografia sociolingüística crítica i incorpora investigacions en “co-labor”.

Segueix una metodologia qualitativa i un enfocament etnogràfic multi-situat per obtenir diferents tipus de dades en espais formals (aula) i informals (activitats extraescolars o intercanvis de xarxes). La recollida de dades es durà a terme en el procés de recerca d’acció participativa (PAR) mitjançant activitats de consciència metalingüística, tècniques d’expressió dramàtica i recursos TIC interactius.

Els objectius són (1) elaborar un diagnòstic sociolingüístic, basat en els resultats del projecte actual (FI2016- 76425-P), per proposar hipòtesis sobre els processos de desigualtat lingüística en el context educatiu gallec; (2) analitzar pràctiques situades per observar (a) com les pràctiques no normatives, com ara la hibridació, afecten la redistribució dels recursos lingüístics i la (mis)recognition dels parlants; (b) com la negociació de nous repertoris indicia diferents models de parlants alhora que projecta space-making en què es reconfiguren els règims sociolingüístics i diferents formes de silenciaments i resistències lingüístiques, i (c) fins a quin punt fomentar la consciència lingüística crítica dels parlants reforça les formes d’agència per promoure una ciutadania lingüística inclusiva; (3) projectar els resultats en (a) el disseny d’un nou marc teòric per abordar les realitats multilingües; (b) la versió multimodal de CORES (Corpus de Repertoris d’Estudiants de Secundària); (c) recursos de transferència: propostes de noves polítiques lingüístiques educatives; elaboració en “co-labor” de materials didàctics TIC-TAC-TEP per a AVEL (ATLAS VIRTUAL PARA LA EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA SUPERDIVERSIDAD), orientats als estudiants i a la (trans)formació del professorat.

Estudiem espais rururbans de transformació sociolingüística vinculada a la migració en el context educatiu gallec. Mitjançant l’etnografia multisituada i la recerca en colabor, analitzem les pràctiques dels joves, agents clau en la gestió de nous repertoris multilingües, per observar formes de redistribució, invisibilitat (misrecognition) i resistències lingüístiques emergents.

http://avel.cesga.es/

Número de referència: Proyecto I+D, ref.PID2019-105676RB-C44/AEI/10.13039/501100011033.

Col·laboradors

Profesorado de centros educativos de Galicia. Consellería de Educación

Estudiantes de centros educativos de Galicia