Madrid

Madrid

Cap a una nova ciutadania lingüística: investigació-acció per al reconeixement dels parlants en l’àmbit educatiu de la Comunitat de Madrid

La comunitat universitària de la Comunitat de Madrid és un context sociolingüístic d’interès excepcional, ja que reuneix tres processos sociolingüístics clau: (1) la supervivència de les pràctiques i ideologies monolingües d’acord amb l’estatus monolingüe de la comunitat autònoma; (2) un augment de la mobilitat nacional i internacional, cosa que significa que la diversitat lingüística i cultural dels estudiants també augmenta, i (3) la forta presència de l’anglès com a llengua vehicular a les aules a causa dels processos d’internacionalització de les universitats, per afrontar els reptes que planteja la globalització de l’economia basada en el coneixement i la cerca de l’ocupabilitat dels graduats.

En aquest context, EquiLing Madrid proposa un nou marc teòric i metodològic amb què investigar els processos sociolingüístics que s’estan produint a les aules universitàries, per tal de generar coneixement teòric i aplicat que contribueixi a construir nous eixos per a l’educació. Amb aquest objectiu, tractarem les implicacions que poden representar (per a una distribució equitativa dels recursos lingüístics, per al reconeixement dels parlants i per a la seva participació igualitària a la comunitat educativa) la contradicció que s’observa entre, d’una banda, la diversitat lingüística existent i la valoració que se’n fa com a riquesa, i de l’altra els prejudicis sociolingüístics marcats per les representacions socials i les ideologies monolingües.

Aquesta contradicció devalua els recursos i les pràctiques comunicatives dins de la comunitat universitària i reprodueix desigualtats que generen la falta de reconeixement, les identitats subalternes i les emocions negatives, com la frustració i la vergonya per manca de legitimitat, que pesen sobre la participació d’alguns parlants i els porta a autocensurar la seva participació i a subestimar la seva pròpia varietat lingüística, coneixements i habilitats lingüístiques. En relació amb aquests processos, hi ha àrees formals i informals dins de la pròpia institució universitària en què es produeixen actituds i pràctiques lingüístiques que no responen a l’ordre sociolingüístic dominant i ofereixen una finestra per a una possible transformació. Per tant, aquest projecte proposa una investigació-acció participativa que generi eines amb les quals enfortir el compromís dels participants per entendre i revertir els processos de desigualtat, per tal d’aconseguir una redistribució, un major reconeixement i una participació equitativa dels parlants, basats en un model de ciutadania lingüística inclusiu i obert.

A partir d’aquesta reflexió, es poden dissenyar intervencions sistemàtiques, desenvolupant dispositius, eines i materials per a l’educació lingüística formal i informal per promoure l’acceptació i el reconeixement de pràctiques i competècies plurilingües, i la seva resignificació com a recursos socialment valuosos per a les persones i institucions implicades. EquiLing Madrid aporta, doncs, un nou enfocament dels estudis sociolingüístics, que inclouen un marc teòric original i nous conceptes dins de la disciplina (speakerhood, ciutadania lingüística) i un mètode nou en el marc de la PAR (participative action research), mentre que el seu repte és transformar la societat amb aquest coneixement, i garantir la transferència de les ciències humanes i socials.

Estudiem els processos sociolingüístics que tenen lloc a les universitats madrilenyes per generar eines amb què revertir els processos d’inequitat intervinguts per la llengua a través d’una investigació-acció participativa. Busquem el reconeixement i la redistribució dels recursos sociolingüístics per fomentar la participació equitativa de totes i tots els parlants.

info@mircouam.com

www.mircouam.com

Facebook: @mircouam

Número de referència: Proyecto I+D, ref. PID2019-105676RB-C41/AEI/10.13039/501100011033